O nás

Naše filosofie je založena na úctě a respektu k sobě, k druhým, ke světu, na toleranci, porozumění a pochopení různých kultur, jazyků, náboženství, na vzájemném respektu.

Naše vize: Vytváříme vlídný svět

Představení školy

 • Mateřská škola HAPPY CHILD s.r.o. je vegetariánskou školkou, která funguje od roku 2004 a v té době byla jedinou vegetariánskou školkou ve střední Evropě.

 • Škola se ve svém programu zaměřuje na zdravou výživu – poskytujeme dětem vyváženou laktovegetariánskou stravu a pro zájemce i veganskou stravu.

 • Mateřská škola HAPPY CHILD s.r.o. je otevřená mateřská škola, ve které se setkávají děti různých kultur, různé etnicity a různého náboženského vyznání, různých mateřských jazyků.

 • Dochází zde k prolínání kultur, jazyků, náboženství a civilizací, což je zohledněno v akcích a programech, které škola pro děti připravuje.

 • Škola umožňuje vzdělávací program v českém, anglickém a francouzském jazyce.

 • Jazykové vzdělání je zajištěno rodilými mluvčími.

 • Též nabízíme možnost kombinace vzdělávání ve dvou jazykových třídách, např. tři dny v české třídě a dva dny v anglické třídě.

 • Věnujeme se dětem s odlišným mateřským jazykem.

 • Respektujeme individuální možnosti a potřeby dítěte, využíváme různé metody a formy práce. A abychom tohoto cíle mohli dosahovat, je kapacita jednotlivých tříd MŠ omezena na maximálně 12 dětí ve třídě.

 • Podporujeme zdravý životní styl, úctu k životu a životnímu prostředí, velkou pozornost věnujeme ekologii a úctě k přírodě.

 • Nabízíme služby Baby studia pro děti od 1 roku věku.

Naše poslání

 • Být součástí vzdělávacího systému, ve kterém nabízíme nestandardní vzdělávací prostředí, multikulturní vzdělávání se zaměřením na jazyky, vegetariánskou stravu, s osobním, individuálním přístupem, a nízký počet dětí ve třídě.

 • Vytvářet zdravé klima a podporovat partnerský vztah mezi dítětem, pedagogem a rodinou.

 • Být místem, kde se děti, zaměstnanci i rodiče cítí přijímáni, cítí se bezpečně, místem, kde je možné objevovat a rozvíjet vlastní potenciál, souvislosti života i světa, vyvíjet úsilí a snahu, a tak tvořit – vytvářet vlídný svět.

 • Umožnit dítěti prožít své dětství naplno, v inspirujícím a bohatém prostředí, doprovázet ho při objevování světa i sama sebe, pomáhat mu rozvíjet jeho fyzickou, psychickou, sociální a duchovní oblast, uvědomovat si své schopnosti i možnosti a získávat zkušenosti, prožívat radost ze své kreativity, tvořivosti a tvůrčí síly a připravit se na vstup do školy.

Co pro nás znamená dítě připravené na školu?

Na co myslíme při přípravě a organizování vzdělávacího programu, aktivit, uspořádání prostoru, třídních pravidel a při vzájemné komunikaci? Myslíme na to, aby dítě, které bude jednou z naší školky odcházet do školy, bylo úměrně svému věku:

 • všestranně vzdělané, mělo určité vědomosti a znalosti a vnímalo svět v souvislostech, domluvilo se v jazyce, ve kterém bylo vzděláváno,

 • Zdvořilé a kultivované – běžně používalo zdvořilostní normy a pravidla chování,

 • samostatné – postaralo se o své potřeby, věci, povinnosti,

 • zodpovědné – ke svým cílům, úkolům, povinnostem, uvědomovalo si důsledky svého rozhodnutí a chování,

 • pečující – vnímalo rozměr pomoci a dobrovolné rozhodnutí pro dobrý skutek,

 • čestné, přímé,

 • houževnaté, silné a odolné – vytrvat a nebát se udělat i chybu, neboť chybami si člověk učí,

 • nebálo se být kreativní a inovativní,

 • organizované – učilo se pracovat se svým časem a řídit ho.

Pro uchazeče

Vyplněné a podepsané formuláře odevzdávejte v kanceláři školy během úředních hodin, případně je zasílejte přes datovou schránku 6u6khpq.

Základní údaje o škole

Mateřská škola HAPPY CHILD s.r.o.

ADRESA ŠKOLY: Jana Masaryka 627/31, Královské Vinohrady, Praha 2, 120 00

ZŘIZOVATEL ŠKOLY: Mgr. Savitri Braunová

SPRÁVNÍ FIRMA: Správa nemovitostí Praha 2

IČO: 276 13 968

IZO: 661102319

RED_IZO: 661102319

DATOVÁ SCHRÁNKA: 6u6khpq

ČÍSLO ÚČTU: 1970767389/0800

PRÁVNÍ FORMA: soukromá škola s akreditací MŠMT, společnost s ručením omezeným

UČEBNÍ DOKUMENT: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

„Vytváříme vlídný svět“

ŘEDITELKA ŠKOLY: Mgr. Savitri Braunová

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY: Mgr. et Mgr. Monika Vagenknechtová

Projekty spolufinancované Evropskou unií

Operační program JAK, výzva č. 02_22_002, s názvem MŠ Happy Child 002. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007613. Cílem projektu je personální podpora – dvojjazyčný asistent MŠ, vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ a podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ. Projekt je realizován od 1.9.2023 do 31.8.2025.

Plakát s podrobnostmi

Operační program PPR - výzva č. 48 „Modernizace MŠ Happy Child pro podporu polytechnické výchovy dětí“, registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002248. Projekt řeší podporu výuky polytechniky a EVVO a zlepšování podmínek pro pedagogickou činnost v MŠ Happy Child pořízením venkovní učebny, nábytku a didaktických pomůcek k rozvoji polytechnických dovedností a klíčových kompetencí dětí. Realizace projektu přispěje k zajištění kvalitního vzdělávání, posílí rozvoj polytechniky i EVVO, podpoří rovný přístup ke vzdělání pro všechny děti (vč. SVP).P Projekt je realizován od 1.9.2022 do 31.10.2023

Plakát s podrobnostmi


V rámci výzvy o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami a na základě Rozhodnutí č. MŠMT-17384/2022 škola čerpá finanční prostředky na vybavení se digitálními pomůckami.

Digitalizujeme školu


Operační program PPR - Výzva č. 58 SC 4.2 - Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. V období 1.10. 2021 do 31.3. 2023 realizujeme projekt Program pro začlenění dětí s odlišným mateřským jazykem.

Projekt je zaměřen na podporu školy v přípravě a zavedení opatření pro začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem. Cílem projektu je tvorba příručky školy a její ověření pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Na tento projekt je poskytována finanční podpora Evropské Unie.

logo

Plakát s podrobnostmi


Operační program OP PPR – Výzva č. 54 Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II.
V období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 realizujeme projekt Multikulturní vzdělávání v MŠ HAPPY CHILD II. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

 • personální podpora škol - dvojjazyčný asistent pedagoga
 • komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol: dvě komunitně-osvětové setkání s veřejností a rodiči, čtyři odborně zaměřená setkání s rodiči Projekt je spolufinancován z EU

logo

Plakát s podrobnostmi


Operační program OP VVV – Výzva č. 02_20_081 pro Šablony III – VRR v prioritní ose 3 OP
V období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022 realizujeme projekt MŠ HAPPY CHILD 81.

Plakát s podrobnostmi


Operační program OP VVV – Výzva č. 02_16_023 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP
V období od 1. 5. 2017 do 28. 2. 2019 byl realizován projekt MŠ HAPPY CHILD 23.

Spolupracujeme

Česká společnost pro výživu a vegetariánství Naše dítě vegetarián Zelená škola Jóga v denním životě ZŠ Londýnská Mateřská škola Revoluční Výchova ke ctnostem SAGY-PHOTO Se Sokolem do života Městská část Prahy 2